Czego najcz�???ciej szukaj�? m�???czy??ni a czego kobiety w serwisach randkowych.

Serwis randkowy jest przestrzeni�?, w której m�???czy??ni szukaj�? kobiet, a kobiety m�???czyzn. W wielu wypadkach sk??aniaj�? ich do tego podobne pobudki. Obie p??cie poszukuj�? partnera, z którym b�?d�? mog??y stworzy�? zwi�?zek, by�? mo??e nawet na ca??e ??ycie. Ale je??li przyjrze�? si�? tym grupom bli??ej, mo??na zauwa??y�?, ??e niekiedy ich oczekiwania wzgl�?dem portalu s�? zupe??nie inne.

Kobietom zale??y na zainteresowaniu, wi�?c obok marze?? o wielkiej mi??o??ci, licz�? na drobne gesty. Czy kto?? zagl�?da?? na mój portal? Czy dosta??am u??miech/kwiatka/s??oneczko? Czy kto?? napisa?? mi co?? mi??ego? Ile osób chce mnie pozna�?? Takie ma??e sprawy potrafi�? umili�? dzie?? i znacznie podnie??�? poczucie w??asnej warto??ci, nawet je??li z ??adn�? z osób, które si�? odezwa??y, nie planuje si�? spotkania w realu. Kobiety szukaj�? tak??e w ten sposób potwierdzenia, ??e s�? atrakcyjne, ??e m�???czy??ni zwracaj�? na nie uwag�?. Tym samym podtrzymuj�? si�? na duchu i utwierdzaj�? w wierze, ??e znajd�? mi??o??�? na ca??e ??ycie.

M�???czyznom natomiast mo??e zale??e�? na poczuciu kontroli. Wybieraj�? dziewczyn�?, o której wcze??niej mogli si�? czego?? dowiedzie�? – randka nie jest wi�?c zupe??nie w ciemno. Ponadto, maj�?c nakre??lony obraz danej kobiety, czuj�? si�? pewniej podczas spotkania i maj�? wra??enie, ??e panuj�? nad sytuacj�?. Mo??e by jednak odwrotnie – czekaj�? na zainteresowanie i licz�?, ??e profil przyci�?gnie kobiet�?, która sama zaproponuje im nawi�?zanie znajomo??ci. Mo??e to wynika�? ze wcze??niejszych niepowodze??, gdy inicjatywa le??a??a w ich gestii, co doprowadzi??o do utraty pewno??ci siebie. M�???czyznom niekiedy bardziej b�?dzie chodzi??o o przegl�?danie zdj�?�? ??adnych dziewcz�?t i/lub proponowanie przelotnych znajomo??ci – ale nie ma na to regu??y, zwa??ywszy, ??e istniej�? specjalne portale dla osób preferuj�?cych jednonocne relacje.

To ??e ludzie bez wzgl�?du na p??e�? szukaj�? na serwisach randkowych swego rodzaju ??�?czno??ci ze ??wiatem, potwierdza fakt, ??e wielu utrzymuje konta, nawet je??li s�? w zwi�?zkach, po to by zobaczy�?, czy kto?? si�? do nich odezwie. Tak po prostu, w celach czysto towarzyskich i kole??e??skich. Ponadto profil na portalu przypomina profil na facebooku – pozwala istnie�? w sieci. A wiadomo, ??e dzi?? je??li nie ma ci�? w internecie, to tak jakby nie by??o ci�? w ogóle.

< powrót