Co zrobi─?, aby pierwsza randka nie zamieni??a si─? w koszmar.

Pierwsza randka jest jak mecz towarzyski – nie nale??y spodziewa─? si─? po nim wielkich emocji, nie ma znaczenia w kwalifikacjach do mistrzostw, ale jednak jest spotkaniem dwóch dru??yn, z których ka??da chce wypa??─? jak najlepiej. Dlatego pierwsz─? randk─? trzeba w??a??nie dobrze rozegra─?, a konsekwencj─? dobrej rozgrywki powinno by─? drugie spotkanie. Czasem jednak zdarza si─?, ??e rendez vous nie tylko jest nieudane, jest wr─?cz koszmarne. Mo??na temu jednak zapobiec.

Przede wszystkim nie id?? na randk─? na si??─?. Je??li dana osoba ci si─? nie podoba, nie poci─?ga ci─? i nawet nie uwa??asz jej za sympatyczn─?, nie tra─? czasu. B─?dzie to relacja z góry skazana na niepowodzenie, a spotkanie mo??e tylko zupe??nie przekre??li─? wasz─? znajomo??─?. Je??li jednak dana osoba ci si─? podoba, postaraj si─? wypa??─? jak najlepiej. Przyjd?? na randk─? wypocz─?ty/a, ??adnie ubrany/a i w dobrym nastroju, by czu─? si─? pewnie. Wykorzystaj swoje atuty, by wzbudzi─? zainteresowanie drugiej osoby. I postaw na rozmow─? – interesuj─?c─?, zaanga??owan─? i mi??─?.

Rozmowa bowiem jest najwa??niejsza – pozwoli wam stwierdzi─?, czy wasza znajomo??─? ma szans─? sta─? si─? czym?? wi─?cej. Dlatego zadawaj pytania i s??uchaj z zainteresowaniem, opowiadaj tak??e o sobie, szczególnie o rzeczach, które s─? nietuzinkowe (grasz na skrzypcach, nurkujesz, zbierasz afryka??skie maski). Ale pami─?taj, ??e nie mo??e doj??─? do sytuacji, w której jedna osoba milczy. Oznacza to, ??e druga jest zaborcza i tak naprawd─? niezainteresowana, potrzebuje tylko kogo?? do „wygadania si─?”. Nie poruszajcie tematów by??ych zwi─?zków, zamiast zrobi─? krok do przodu, b─?dziecie si─? babra─? we w??asnych smutkach i rozczarowaniach. Nie pijcie za du??o alkoholu, ??eby potem nie ??a??owa─?, tego co si─? powiedzia??o lub zrobi??o.

Na ko??cu powinna pa??─? propozycja kolejnego spotkania. Je??li jednak pierwsza randka oka??e si─? koszmarem, nale??y j─? jak najszybciej zako??czy─?. Zw??aszcza, je??li jeste??my totalnie rozczarowani, bo druga osoba jest kompletnie inna ni?? nam si─? wydawa??o – a tego nie da si─? unikn─?─?. Nie ma sensu wówczas przed??u??a─? m─?cz─?cej i nudnej rozmowy, tylko dlatego, ??e chcemy by─? uprzejmi

< powrót