Mi??o??─? przez internet? Rosn─?ca popularno??─? portali randkowych.

Mimo tego ??e mamy ju?? XXI wiek, olbrzymie osi─?gni─?cia medyczne i psychologiczne, wci─??? nie wiemy do ko??ca, czym jest mi??o??─?. Prawdopodobnie to najmocniej strze??ona tajemnica dziejów, a zarazem uczucie, którego ludzie najbardziej potrzebuj─?. Dlatego w??a??ciwie ka??dy z nas marzy o tym, by spotka─? „druga po??ówk─?”, z któr─? dane b─?dzie sp─?dzi─? ca??e ??ycie. Staje si─? to obecnie niestety coraz trudniejsze. Z jednej strony dlatego, ??e mamy du??e obawy przed wchodzeniem w g??─?bsze relacje, zw??aszcza je??li zostali??my zranieni, st─?d te?? bierze si─? moda na przelotne znajomo??ci. Z drugiej coraz trudniej jest pozna─? nowych ludzi – ca??y czas sp─?dzamy w pracy, a w wolnych chwilach widujemy si─? jedynie ze starymi znajomymi. Ponadto rzadko mamy ??mia??o??─? i zaufanie do nawi─?zywania kontaktu z obcymi w poci─?gu, na przystanku, czy stoj─?c w kolejce.

I tu z pomoc─? przychodz─? portale randkowe, które okazuje si─? maj─? bardzo wiele zalet. Zawieranie znajomo??ci przez internet jest bezpieczne i neutralne, bo nie trzeba i??─? od razu na randk─?, która mog??aby rozczarowa─?. W tym samym czasie mo??na rozmawia─? z kilkoma osobami z ca??ego kraju. Pocz─?tkowo mo??na jedynie si─? z nimi kolegowa─?, a dopiero po pewnym czasie, gdy nabierze si─? zaufania, zaproponowa─? spotkanie, które stanie si─? szans─? na g??─?bsz─? znajomo??─?. Poza tym portale daj─? szans─? wszystkim osobom nie??mia??ym, zamkni─?tym w sobie, które nie b─?d─? mie─? odwagi odezwa─? si─? do kogo?? w klubie czy na uczelni. Po cz─???ci z pewno??ci─? zainteresowanie tego typu sposobem na szukanie mi??o??ci mo??e wynika─? z wygody, ale tylko z pozoru. Zarejestrowanie si─? na portalu i dodanie kilku fotek niczego nam nie zagwarantuje. Trzeba zach─?ci─? druga osob─? do nawi─?zania kontaktu i zainteresowa─? sob─?, a to wymaga jednak wysi??ku i zaanga??owania.

Pytanie czy istnieje mi??o??─? przez internet? Oczywi??cie! Nie mówimy o wirtualnym uczuciu, które mia??oby by─? gorsze i nieprawdziwe, mówimy o szczerym uczuciu, któremu internet tylko pozwoli?? zaistnie─?. Portal umo??liwia spotkanie dwóm osobom, których drogi w rzeczywisto??ci nie maj─? si─? jak przeci─?─?. Dlatego te?? ro??nie popularno??─? tego typu portali. Przy czym pewno??ci─? poszukiwanie partnera nie przeniesie si─? na zawsze do internetu, ale znajdzie w nim wsparcie.

< powrót